lördag 18 augusti 2018

Väljarna röstade på näst bästa parti - du kan inte ana vad som hände sen!!!

Jag fortsätter att gräva i SCB:s Partisympatiundersökning (PSU). Förutom frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val idag, finns även uppgifter om vilket man anser vara näst bästa parti. Med andra ord - om man inte skulle rösta på sitt förstahandsval, vilket parti skulle man kunna tänka sig att rösta på istället? Det här kan ge en bra indikation på vilken ytterligare potential det finns för varje parti att växa.

I det första diagrammet visas opinionsläget i PSU maj 2018. Dessutom adderas de ytterligare sympatier som andra väljare har i andra hand för respektive parti. Diagram med fördelning på politisk inriktning har fördelen av att det finns etablerade färger för respektive parti, vilket underlättar tolkningen. I normala fall skulle man inte skilja staplarna åt med olika färger, eftersom du redan har en förklaring i axeletiketterna. Särskiljande färger tillför ingen ytterligare information och bör därför elimineras. Men i det här fallet bidrar som sagt de etablerade och välkända färgerna till tolkningen.

Vän av ordning (eller i alla fall vän av diagram) ser dock omedelbart ett tolkningsproblem med diagrammet. Staplarna för den grundläggande opinionsnivån summeras naturligtvis till hundra, eftersom det handlar om hur hela opinionsnivån fördelas på de olika partierna. Den ytterligare potentialen däremot innebär att summan av samtliga staplar blir betydligt större än hundra procent (vissa väljare uppger inget näst bästa parti, så potentialen uppgår inte riktigt till ytterligare etthundra procent). För att ett visst parti ska uppnå sin fulla potential, måste dessa röster komma från andra partier. Diagrammet kan därför inte tolkas som att alla partier samtidigt kan växa, utan måste tolkas separat utifrån respektive parti. Knepigt, men inte omöjligt.

Opinionsläge PSU maj 2018 om det var val idag, samt ytterligare röster vid val av näst bästa parti


Sett till själva innehållet, så framgår det att totalt sett är främst Moderaterna och Centern som flest uppger som näst bästa parti. Relativt sett är det främst Liberalerna som skulle ha mest att vinna på att andra partiers väljare skulle rösta på sitt näst bästa parti, då man skulle mer än fördubbla stödet.

Men som sagt så kan inte alla partier ta hem röster för näst bästa parti samtidigt. Väljaropinionen är fortfarande ett nollsummespel. Det lite mer intressanta blir då istället att se - parti för parti - varifrån de "näst bästa" rösterna kommer ifrån. Och då i synnerhet i ett blockperspektiv. Kan partierna räkna med att ta hem röster från andra politiska block, eller handlar det främst om att kannibalisera den egna sidan?

Vi tittar därför istället på en uppsättning diagram där utgångspunkten är att ett parti i taget har hämtat hem alla "näst bästa" röster från övriga partier. Vad innebär det för de politiska blocken? Staplarna i blockdiagrammen med de ljusare färgtonerna representerar det ursprungliga opinionsläget enligt PSU maj 2018, medan de mörkare visar på resultatet om respektive parti även får "näst bästa" rösterna från de övriga.

Opinionsläge PSU maj 2018 per parti, ytterligare röster vid val av näst bästa parti samt förändring av stödet per block vid val av näst bästa parti


Det allra mest intressanta resultatet gäller Moderaterna. Med fullt utnyttjande av sin potential skulle man kunna uppnå omkring 40 procent i opinionen. Men huvuddelen skulle inte komma från andra borgerliga partier, utan till största delen från Sverigedemokraterna. Flödet fram och tillbaka mellan de båda partierna har varit avsevärt och just nu utgörs de sverigedemokratiska väljarna till stor del av tidigare moderatväljare som kan tänka sig att återgå till det partiet som ett andrahandsval. Ett växande Moderaterna skulle med andra ord påverka blockfördelningen i stor utsträckning, där Alliansen skulle få ett stöd på strax över 50 procent, medan de rödgröna skulle minska till ca 36 procent och SD till ca 10.

Tittar vi däremot på vad det skulle innebära om Sverigedemokraterna kunde tillgodoräkna sig alla "näst bästa" röster, så har de inte lika stor potential att växa. Rösterna hämtas i viss mån från de rödgröna, men i något större utsträckning från Alliansen. Sammantaget så har redan väldigt många som kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna redan gjort slag i saken.

För Alliansen i övrigt så skulle vare sig Centern eller Liberalerna hämta några röster från Sverigedemokraterna. Ytterligare röster på Liberalerna skulle främst tas från andra borgerliga partier, vilket skulle göra att blockfördelningen bara skulle påverkas i mindre utsträckning. Centern har däremot en stor del av sina potentiella väljare hos det rödgröna blocket, vilket skulle minska i större utsträckning än om Liberalerna skulle växa.

Socialdemokraterna skulle också ha en del potentiella väljare hos det motsatta blocket, men i ganska begränsad del hos Sverigedemokraterna. Ett intressant specialfall är däremot Vänsterpartiet. Man har en tillväxtpotential på ytterligare nästan tio procent av opinionen, men skulle man hämta hem alla de rösterna skulle de rödgröna totalt sett endast växa med knappt två procent. Nästan alla röster skulle tas från Socialdemokraterna eller Miljöpartiet.

Förutsatt att väljarna faktiskt är beredda att byta parti till näst bästa, så skulle faktiskt det parlamentariska läget kunna förändras en hel del. Men den största potentialen till förändring handlar om att Moderaterna kan hämta tillbaka Sverigedemokratiska röster. Socialdemokraterna har också möjligheter genom att ta röster från både Sverigedemokrater och Alliansen, men faktiskt inte i lika stor utsträckning.

lördag 11 augusti 2018

SD:s väljare kommer och går

Valet närmar sig och med det mängder av statistik på längden och tvären. Dags att damma av bloggen igen och dyka ner i siffrorna.
Den enskilt största förändringen i det politiska landskapet är så klart Sverigedemokraternas tillväxt i opinionen. Vi står inför ett helt nytt parlamentariskt läge, med tre snarare än två politiska block. För att kunna gå från ingenting till ett tjugoprocentsparti, så måste så klart väljarna komma någonstans ifrån. Därför tänkte jag titta lite närmare på hur väljarströmmarna har gått mellan partierna, med fokus på just Sverigedemokraterna. Inga politiska synpunkter i övrigt.
Det bästa och mest lättillgängliga dataunderlaget är SCB:s Partisympatiundersökning (PSU). Här finns skattningar dels – så klart – av opinionsläget (partival om det varit val idag) för maj och november varje år, dels vilket parti respondenten uppgav i förra PSU:n. Det ger alltså en bra möjlighet till att följa hur väljare byter mellan olika partier och därigenom att se varifrån väljare hos växande partier kommer.

Tittar vi på opinionsläget för Sverigedemokraterna från 2011 till senaste PSU maj 2018, har de gått från drygt fem procent av opinionen till nästan tjugo, med en topp i novembermätningen 2015. Utvecklingen illustreras så klart bäst med ett vanligt linjediagram, eftersom fokus är förändringen över tid.


Andel som väljer Sverigedemokraterna om det var val idag enligt PSU, 2011-2018. Källa: SCB
Omkring femton procent av väljaropinionen har alltså kommit från andra partier under en period av sju år. Som situationen är, så handlar det i allt väsentligt om Moderaterna och Socialdemokraterna. Sett ur det här perspektivet är de övriga partierna att betrakta som brus. Inledningsvis tittar vi därför på hur nettoflödet mellan S och SD respektive M och SD ser ut för varje halvårsperiod som PSU mäter. S och M kan alltså antingen växa eller krympa på SD:s bekostnad under respektive period.
Här är det snarare nivåskattningarna som är det viktiga, så stapeldiagram blir mer relevanta än linjediagram. En annan viktig aspekt är också ifall det är fråga om en nettoökning eller en nettominskning. Det framgår visserligen av huruvida stapeln är över eller under skalans nollnivå, men det finns anledning att underlätta tolkningen av visualiseringen genom att variera färgerna med en justering av färgintensitet. Diagram med fokus på politiska partier har fördelen av att det redan finns etablerade färger som sällan kräver ytterligare förklaring. Här väljer jag att helt enkelt ha en något ljusare färgton för nettominskningar.
Att försöka lägga in staplarna i samma diagram som linjediagrammet över SD:s utveckling är inte en aktuellt. Det är generellt sett alltid sämre att lägga in två olika skalor i samma diagram, eller att blanda diagramtyper. Nej, vi håller nettoflödena separat från nivåskattningen. Dessutom väljer jag att separera S och M i olika diagram. Det hade varit möjligt att lägga in dem i samma, eftersom vi ändå skiljer dem åt med färger, men min bedömning är att det skulle bli rörigare och svårare att särskilja de olika partierna åt. Försök undvika att belamra diagrammen om möjligt. Jag har dock gjort ett tillägg, med hjälptexter för att förtydliga tolkningen av vad som är nettoökning och vad som är nettominskning gentemot SD.


Nettoförändring (procentenheter av opinionsstödet) för Moderaterna gentemot Sverigedemokraterna, enligt PSU 2011-2018 (Källa: SCB)Nettoförändring (procentenheter av opinionsstödet) för Socialdemokraterna gentemot Sverigedemokraterna, enligt PSU 2011-2018 (Källa: SCB)


Själva innehållet då? SD:s tillväxt tog fart ordentligt från 2014. Innan dess är det svårt att se några tydliga trender. Rörelserna till och från Moderaterna var små men mestadels till M:s nackdel, medan det växlade kraftigt fram och tillbaka mellan S och SD. En ökning av S på SD:s bekostnad ena perioden tog tillbaka igen perioden efter. Från 2014 blir trenden däremot mer uppenbar – i allt större utsträckning är det moderata väljare som går till SD, medan tappet från S ligger på en ganska konstant nivå. Under 2016 och senare delen av 2017, när SD börjar backa i opinionen, tar M ganska snabbt tillbaka en stor andel av väljarna. Återgången till S är däremot klart begränsad. Men det är tydligt att vi har att göra med en väljargrupp som är snabb att gå fram och tillbaka mellan M och SD, medan rörligheten till och från S över tid har avtagit.
Tilläggas ska också att motsvarande diagram hade kunnat göras för övriga partier, men rörelserna är så små att de mestadels faller inom felmarginalen. Summeras nettoförändringen gentemot SD för alla partier förutom S och M, uppgår de ändå bara till en fjärdedel av den totala rörligheten.
Men det finns (minst) en ytterligare aspekt av det här. Bakom varje nettoförändring ligger bruttoförändringar. Även om ett parti krymper på SD:s bekostnad totalt sett, så är det flöden både till och från partiet under samma period, vars slutsumma utgör nettoresultatet. Det blir snabbt mycket data, så skulle man försöka visa samtliga flöden till och från SD för alla mätperioder skulle det bli svåröverskådligt, även om det så klart finns tekniker för även det. Istället väljer jag att plocka ut två separata perioder; en där SD vuxit och en där de backat, för att se skillnaderna mellan väljarflödena.
Som oftast är det egentligen stapeldiagram som passar bäst för nivåjämförelser, men här stöter vi på något som inte är helt ovanligt – det s.k. ”mountains and molehills”-problemet, dvs. att det är stora skillnader i skala mellan olika kategorier som jämförs. Man tvingas anpassa diagrammets skala efter det största värdet, och är det andra kategorier med jämförelsevis små värden, så krymper de så att man har svårt att urskilja skillnaderna mellan dem. I det här fallet handlar det om att illustrera att SD:s väljare i absolut störst utsträckning även valde SD förra perioden, men att det även finns väljare från andra partier föregående period, men i betydlig mindre utsträckning. Du skulle få ett diagram med en hög stapel och ett antal svårurskiljbart små.
Det finns egentligen inga bra lösningar på det här problemet, bara mer eller mindre dåliga. Jag har här valt ett alternativ med bubbeldiagram. Här är det ytan som visual cue, vilket (i enlighet med tidigare blogginlägg) egentligen är ett klart sämre alternativ än staplar. Men det är tillåtet att bryta mot reglerna om man vet vad man gör och varför – vilket jag gör. Här är det inte de exakta nivåerna som det relevanta. Vi har redan tagit höjd för utgångspunkten i de föregående diagrammen. Istället handlar det om att rangordna övriga partier och ge en ungefärlig uppfattning av storleksnivåerna. Till det duger bubbeldiagrammen gott.
Mer specifikt tittar vi på SD:s uppgång mellan maj och november 2015 och deras tillbakagång mellan maj och november 2017, för att se både hur väljarflödena går till och från övriga partier i båda fallen.

Andel som väljer Sverigedemokraterna om det var val idag enligt PSU, 2011-2018. Källa: SCB


Själva flödena visualiseras med bubbeldiagram för start- och sluttidpunkt, med pilar för att underlätta tolkningen av flödet.Bruttoförändring av opinionsstöd enligt PSU för Sverigedemokraterna till och från övriga partier maj-november 2015
Bruttoförändring av opinionsstöd enligt PSU för Sverigedemokraterna till och från övriga partier maj-november 2017Det viktigaste budskapet i diagrammet är förstås att visa att det ligger bruttoflöden bakom alla nettoflöden. Dvs. även när ett parti växer så är det samtidigt väljare som går ifrån det till andra partier. På samma sätt som är det väljare som går över till SD även om det totalt sett backar i opinionen.
Vi ser här också några intressanta skillnader mellan SD:s tillväxt och tillbakagång. Totalt sett så är det fler väljare som går från partiet trots att det växer totalt sett vid uppgång, än vad det är som går till det från andra partier vid tillbakagången. KD:s roll är också intressant; under 2017, när SD backar, är det fler som går till SD från KD än vad det går från S till SD. Det är även markant att inga tidigare SD-väljare går till C vid partiets nedgång. Perioden sammanfaller med Centerpartiets tillbakagång.
Samma typ av analys kan så klart göras för alla andra partier, men i dagens opinionsläge känns det ändå mest intressant att titta närmare på SD. PSU är en guldgruva för att göra analyser av det politiska läget, och jag återkommer till andra aspekter av det i kommande blogginlägg.